Regulamin i zgłoszenie

Regulamin szkolenia w Akademii Tenisowej AS

w Baninie

 1. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem i ma obowiązek przestrzegać jego zasad.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych przez osoby niepełnoletnie jest wypełnienie przez rodziców (opiekunów) zgłoszenia, w którym wyrażają oni zgodę na udział dziecka w zajęciach oraz oświadczają, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia treningów sportowych.
 3. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzić dzieci na zajęcia i odebrać po zajęciach. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci poza ustalonymi godzinami zajęć szkoleniowych.
 4. Uczestnik zajęć powinien być ubrany w strój sportowy, tzn. obuwie sportowe do gry w tenisa, krótkie spodenki, koszulka lub dres.
 5. Czas jednej lekcji wynosi 55 minut.
 6. Koszt szkolenia regulowany jest cennikiem opłat.
 7. W zajęciach mogą brać udział jedynie te osoby, które systematycznie dokonują wpłat za treningi.
 8. Wpłat należy dokonywać u trenera do 10-go dnia każdego miesiąca, za który jest wnoszona. Po tym terminie dzieci mogą być niedopuszczone do zajęć.
 9. Wysokość opłaty jest wyliczana zgodnie z ilością danych dni treningowych w miesiącu i podawana do wiadomości rodziców.
 10. Nieobecność na zajęciach sportowych nie powoduje zmniejszenia opłaty za szkolenie. Wysokość opłaty dla grup szkoleniowych nie jest uzależniona od faktycznej frekwencji uczestników.
 11. W przypadku nieobecności zgłoszonej przed treningiem (do godz.10.00 danego dnia) istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą, po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem. Niezgłoszona nieobecność nie uprawnia do odrabiania treningu.
 12. W jednym semestrze roku szkolnego jest możliwość odrobienia 4 treningów.
 13. Rezygnacja z zajęć powinna być zgłoszona przez rodzica na piśmie lub mailowo. Przy rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach obowiązuje miesiąc wypowiedzenia.
 14. W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem miesięcznego terminu wypowiedzenia rodzic (opiekun) zobowiązuje się pokryć w pełni przypadające na niego koszty.

Regulamin szkolenia w Akademii Tenisowej AS w Baninie

Regulamin szkolenia w Akademii Tenisowej AS w Baninie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA W ZAJĘCIACH.PDF

 

Comments are closed.